Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Muzeum Gdańska | Muzeum Bursztynu

+ Google Map
Wielkie Młyny 16
Gdańsk, 80-849 Polska
514 222 205 https://muzeumgdansk.pl/oddzialy-muzeum/muzeum-bursztynu/

MUZEUM BURSZTYNU W NOWEJ LOKALIZACJI
Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Mamy w Gdań­sku jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie. Już 24 lipca podwoje otwiera Muzeum Bursz­tynu w nowej loka­li­za­cji – w Wiel­kim Mły­nie w Gdań­sku. Ser­decz­nie zapra­szamy zarówno tych, któ­rzy kochają bursz­tyn, jak i wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby dowie­dzieć się o nim wię­cej.

W WIELKIM MŁYNIE!
Po 15 latach dzia­łal­no­ści w Zespole Przed­bra­mia, czyli w Katowni i Wieży Wię­zien­nej, Muzeum Bursz­tynu prze­nosi się do Wiel­kiego Młyna na Sta­rym Mie­ście. To naj­więk­szy młyn śre­dnio­wiecz­nej Europy, napę­dzany nie­gdyś wodami Kanału Raduni, wznie­siony przez Krzy­ża­ków ok. 1350 roku, a przy tym jeden z naj­więk­szych obiek­tów zabyt­ko­wych naszego mia­sta. Powierzch­nia wysta­wien­ni­cza muzeum zwięk­sza się trzy­krot­nie, osią­ga­jąc nie­mal tysiąc metrów kwa­dra­to­wych.

ZOBACZ NOWĄ WYSTAWĘ
Na pierw­szej kon­dy­gna­cji budynku zwie­dza­jący bar­dzo wiele dowie­dzą się o pro­ce­sie powsta­wa­nia bursz­tynu. A trzeba wie­dzieć, że nie­mal na całym świe­cie jest ok. 300 odmian żywic, w róż­nym wieku i kolo­rze. Zna­le­ziono je na wszyst­kich kon­ty­nen­tach oprócz Antark­tydy, lecz nie­wy­klu­czone, że rów­nież i tam kie­dyś zostaną odkryte. Nasz bursz­tyn bał­tycki powstał ponad 40 mln lat temu.
Na dru­giej kon­dy­gna­cji będą eks­po­no­wane wyroby z bursz­tynu. Nie zabrak­nie obiek­tów zabyt­ko­wych, świad­czą­cych o mistrzo­stwie daw­nych bursz­tyn­ni­ków, ale i współ­cze­snej, nowo­cze­snej biżu­te­rii. Ocze­kuj­cie też opo­wie­ści o bursz­ty­no­wej kom­na­cie, bo gdańsz­cza­nie mieli swój zna­czący wkład w jej powsta­nie.

Obiekt jest dostępny dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami.

Ostatnie wejście na 60 min przed zamknięciem muzeum.

  • Nie znaleziono żadnych wyników.
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.