Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

← Back to Wydarzenia

Zakopiańskie Centrum Kultury

Zakopiańskie Centrum Kultury

ZCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. Organizatorem ZCK jest Gmina Miasta Zakopane. Siedzibą jest Miasto Zakopane, a terenem działania obszar Miasta Zakopane. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane.

Celem działalności ZCK jest:
a) wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentacje i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne,
b) prowadzenie działań promujących walory turystyczne, kulturowe, przyrodnicze i gospodarcze Zakopanego i Podtatrza, działanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku miasta i regionu, upowszechniania i ochrona dóbr kultury Podhala.

ZCK upowszechniając osiągnięcia szeroko rozumianych sztuk plastycznych współdziała z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami, organizacjami, a także z osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

Do podstawowych zadań ZCK należy:
– Organizowanie wystaw sztuk plastycznych,
– Udzielanie pomocy w organizowaniu działalności upowszechniającej osiągnięcia sztuk plastycznych,
– Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wiedzy o sztuce we współpracy z władzami oświatowymi i szkołami,
– Współpraca z indywidualnymi artystami plastykami oraz związkami i stowarzyszeniami twórczymi, pomoc w upowszechnianiu działalności artystycznej ich członków,
– Publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem osiągnięć sztuk plastycznych,
– Popularyzowanie sztuki poprzez organizację odczytów, konkursów i imprez towarzyszących wystawom (filmów, koncertów, recytacji, spotkań autorskich itp.),
– Organizowanie plenerów artystycznych,
– Gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej, stanowiących własność ZCK oraz przekazanych jej w depozyt,
– Dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów działalności upowszechniającej i dokumentującej sztuki plastyczne, a także pośredniczenie w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach organizowanych przez ZCK,
– Gromadzenie i publikowanie dokumentacji na temat wydarzeń odbywających się w ZCK.

ZCK może, obok swojej działalności podstawowej, prowadzić także działalność komercyjną (kiermasze, usługi plastyczne, gastronomiczne, itp.), z której dochód w całości przeznaczony będzie na podstawową działalność statutową ZCK.

  • Nie znaleziono żadnych wyników.
NIEZŁA SZTUKA © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.